Algemene voorwaarden

(ten aanzien van levering en betaling)

Alle prijzen en opgaven zijn exclusief 21% BTW tenzij anders aangegeven.
Alle huurprijzen zijn per stuk en per dag tenzij anders overeengekomen.
Huurprijzen zijn voor langere periode op aanvraag.
Alle offertes zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt en kunnen ten alle tijden zonder opgave van reden door ons worden ingetrokken.

Betaling:

Wij hanteren een betalingstermijn van 50% bij akkoord van de offerte en 50% 5 dagen voor levering van de goederen.

Toeslagen:

Er kunnen toeslagen gelden voor op- en afbouw buiten kantooruren en in het weekend.

 Tenten:

  • Let op! Indien de ondergrond verhard is heeft u betonblokken nodig á €30,- p.s
  • Wij gaan uit van een bouwlocatie vrij van obstakels! Terrassen e.d. dienen volledig te zijn leeg gemaakt t.b.v. op- en afbouw.
  • Bij sneeuwval dient de tent ten allen tijde te worden verwarmd om doorzakken te voorkomen.
  • Het aanbrengen van stickers/ tape en nummering op de tentmaterialen is verboden. Kosten voor verwijderen en schoonmaken zullen aan u worden doorberekend.
  • Prijzen zijn gebaseerd op normale op- en afbouwtijden. Wachturen en vertragingen kunnen aan u worden doorberekend.

Vloeren:

Wij gaan ervanuit dat door ons geleverde vloeren schoon worden opgeleverd voor afbouw. Eventuele schoonmaakkosten worden op nacalculatie berekend.

Layher constructies:

Lege emballage en restantmaterialen zullen onder de constructie(s) dan wel in of buiten op locatie worden opgeslagen. Indien afvoer noodzakelijk is, dient dit vooraf bekend te worden gesteld en zijn wij tevens genoodzaakt meerkosten in rekening te brengen.

Het aanbrengen van stickers/ tape en nummering op Layher materialen is verboden. Kosten voor verwijderen en schoonmaken zullen aan u worden doorberekend.

Stroompunten:

Indien er door ons verwarming, (verlichting) of toiletten etc. geleverd worden dient de huurder te zorgen voor voldoende stroompunten. Deze dienen aanwezig te zijn ten tijde van op- en afbouw om elektrische installaties bedrijfsklaar te kunnen maken.

 Transport:

Transport- en bezorgkosten zijn niet in de huurprijs inbegrepen.
We gaan ervan uit dat de locatie goed bereikbaar is met vrachtwagen en er geen obstakels aanwezig zijn voor rolcontainer zoals grind, gras, opstapjes.

Indien er bijzonderheden zijn betreft de bereikbaarheid van de locatie dient u ons hiervan van tevoren op de hoogte te stellen. Voor levering op slecht bereikbare locaties of levering op verdieping worden extra kosten berekend. Indien om wat voor reden dan ook er vertraging optreed wordt er een uurtarief van €40,– per persoon in rekening gebracht.

Huurprijzen zijn mits de vrachtwagen bij de evenementlocatie kan lossen. Indien dit verder dan 20 meter is wordt er een toeslag in rekening gebracht.

Let op:

Vermelde prijzen zijn gebaseerd op de door u verstrekte informatie ten aanzien van de bereikbaarheid van en toegang tot de locatie/standplaats met onze transportmiddelen, alsmede de afgesproken data en tijden waarop de levering en/of het ophalen van de materialen kan plaats vinden. Mocht achteraf blijken dat deze informatie onjuist of onvolledig is, zien wij ons genoodzaakt de eventuele extra kosten die hierdoor zouden ontstaan (bijvoorbeeld wachturen of extra handwerk vanwege toegang tot de locatie) aan u in rekening te brengen.

Tijdens de op-/afbouw dienen wij geen hinder te ondervinden van andere leveranciers om zodoende een vlotte op-/afbouw te kunnen realiseren.

Eventueel benodigde vergunningen, ontheffingen en/of keuringen dienen door uzelf geregeld en bekostigd te worden.

Toiletwagen:

Ten behoeve van de toiletwagen dient er een wateraansluiting en rioolaansluiting op locatie aanwezig te zijn.

Schoonmaakkosten:

Voor linnen, servies, bestek en glaswerk gelden de genoemde prijzen inclusief schoonmaakkosten.

Wel dienen de artikelen veegschoon en gesorteerd in de juiste kratten/bakken te worden ingeleverd.

Let op dat vochtig linnen niet in een afgesloten zak wordt bewaard! Schade als gevolg hiervan is voor eigen rekening.

Alle overige artikelen dienen schoon te worden geretourneerd. Indien goederen niet schoon worden geretourneerd worden de kosten achteraf berekend. (á €40,- per uur op nacalculatie)

Gehuurde goederen:

Het is de huurder niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder de gehuurde goederen onder te verhuren, weder te verhuren of anderzins in gebruik te geven aan derden.

Zonder geldig legitimatiebewijs worden geen huurgoederen meegegeven.

Bij de uitvoering van opdrachten behouden wij ons geringe afwijkingen voor.

 Breuk en manco’s:

Beschadiging, verlies, diefstal, breuk van en elke kwaliteitsvermindering aan goederen, door welke oorzaak dan ook, tijdens de huurperiode, is voor de rekening van de huurder.

De huurder dient bij ontvangst van de goederen het gehuurde te controleren op manco’s en beschadigingen en direct te reclameren. Bij het ingebruik nemen van de goederen van de goederen vervalt het recht op reclameren.

Na terugkomst van de materialen worden deze geteld.

Voor ontbrekende materialen of breuk wordt de mancoprijs aan u berekend.

Indien ontbrekende materialen alsnog retour gebracht worden, worden deze uitsluitend gecrediteerd wanneer dit binnen 7 dagen gebeurd.

Voor beschadigde materialen worden de reparatiekosten in rekening gebracht.

Annuleringen:

Voor annuleringen van bevestigde bestellingen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.

Bij annulering 14 dagen voor de afgesproken leverdatum, is de contractant verplicht 30% van de totale huursom te voldoen aan Meerdink Verhuur. Bij annulering tussen 13 tot 7 dagen voor de afgesproken leverdatum is de contractant verplicht 50% van de totale huursom te voldoen aan Meerdink Verhuur. Bij annulering korter dan 7 dagen voor de afgesproken leverdatum is de contractant verplicht 75% van de totale huursom te voldoen aan Meerdink Verhuur.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan als gevolg van of in verband met gebruik van de gehuurde goederen.

De huurder vrijwaart de verhuurder gedurende de huurtermijn van alle aanspraken, die derden i.v.m. het gehuurde jegens verhuurder mochten doen gelden.